شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
در اين اتاق همه ميتوانند هر چي که ميتوانند جک بنويسند و جک بخوانند.

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ يک روز يک مرده ميخوره به نرده برميگرده
تسبیح دیجیتال
vertical_align_top