شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
پرسش هاي عجيب از از ما هم از شما

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ جواب پرسش شماره ي سه :77701
+ جواب گزينه شماره ي دو:1771
+ جواب پرسش شماره ي يک:323671
+ تعداد کلمات قرآن(شماره ي 3)+ چند مد در قرآن وجود دارد؟(شماره ي 2)
+ @};- قرآن داراي چند حرف است؟(شماره ي يک)
mp3 player شوکر
گروه پرسش هاي عجيب
vertical_align_top