شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
پرسش هاي عجيب از از ما هم از شما

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ تعداد کلمات قرآن(شماره ي 3)
[100%]


1 رای دهنده
+ چند مد در قرآن وجود دارد؟(شماره ي 2)
[100%]1 رای دهنده
+ @};- قرآن داراي چند حرف است؟(شماره ي يک)

[100%]


1 رای دهنده
+ جواب پرسش شماره ي سه :77701
+ جواب گزينه شماره ي دو:1771
+ جواب پرسش شماره ي يک:323671
mp3 player شوکر
گروه پرسش هاي عجيب
vertical_align_top